Projekt

Projekt Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich był realizowany w 2016 roku dzięki finansowemu wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Cel

Analiza predyspozycji do samozatrudnienia i postaw względem przedsiębiorczości wśród nieuczących się i niepracujących młodych (18-29 lat) mieszkańców obszarów wiejskich (tzw. grupa NEET) w kontekście rozwoju turystyki.

Odbiorcy

Grupę docelową w projekcie będą stanowili mieszkańcy terenów wiejskich, osoby młode klasyfikowane jako NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training), czyli osoby, które nie kontynuują edukacji, nie biorą  udziału w żadnym szkoleniu zawodowym i nie pracują.

 

 Planowane zadania

1.    Powstanie Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich > cel zadania: promocja efektywnego wydawania środków publicznych, promocja obszarów wiejskich,

2.    Opracowanie szczegółowej metodologii badań dot. grupy NEET i przedsiębiorczości

3.    Badania z zakresu przedsiębiorczych postaw wśród grupy NEET z podziałem na powiaty > cel zadania: promocja przedsiębiorczości i turystyki na obszarach wiejskich

4.    Konferencja promująca wyniki badań i Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich > cel zadania: promocja obszarów wiejskich

5.   Opracowanie monografii zawierającej wyniki badań i rekomendacje.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl