Zapytanie ofertowe - druk certyfikatów

Bydgoszcz, 16.10.2017
Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na druk certyfikatów potwierdzających ukończenie zdalnego kursu, w ilości 100 sztuk. W cenie druku prosimy uwzględnić następujące parametry:
- projekt certyfikatu,
- druk jednostronny, pełen kolor, format A4, gramatura 300 g
- dostarczenie certyfikatów do biura Katedry (Bydgoszcz, ul. Garbary 2)


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (1 punkt) oraz doświadczenie (1 punkt)
Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2017 (w biurze KGT, Garbary 2, Bydgoszcz lub mailowo joanna.kosmaczewska@byd.pl)
Realizacja w/w zadania powinna nastąpić najpóźniej w dniach 6-7.11.2017
Złożona oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty brutto
Wartość oferty netto
Wartość podatku VAT
Termin ważności oferty

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmy i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

 

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 2/2017 dotyczącym przygotowania materiałów do szkolenia wstępnego finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich została złożona jedna oferta firmy Kolfer. 

Powrót do listy aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl