zapytanie ofertowe - materiał do szkolenia zdalnego

Bydgoszcz, 01.08.2017
Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie materiałów do szkolenia wstępnego z kształcenia na odległość przez system Moodle w wymiarze 2h.
Celem przygotowanego materiału ma być możliwość wykształcenia praktycznych umiejętności pracy z systemami kształcenia zdalnego u uczestników Zdalnego Modułu Szkoleniowego.
Przygotowana prezentacja szkoleniowa powinna zawierać informacje niezbędne do późniejszej samodzielnej nauki kursantów, w tym co najmniej:
- instruktarz działań krok-po kroku
- wyjaśnienie organizacji modułów na platformie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (1 punkt) oraz doświadczenie (1 punkt)
Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2017 (w biurze KGT, Garbary 2, Bydgoszcz lub mailowo joanna.kosmaczewska@byd.pl)
Realizacja w/w zadania powinna nastąpić najpóźniej w dniach 01-03.09.2017
Złożona oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty brutto
Wartość oferty netto
Wartość podatku VAT
Termin ważności oferty

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmy i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 1/2017 dotyczącym przygotowania materiałów do szkolenia wstępnego finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich została złożona jedna oferta przez Usługi Informatyczne Jacek Rudniewski.
 

Powrót do listy aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl